Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Hycnar Jan J., Borowski Gabriel
Rok wydania: 2016
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 156
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Politechnika Lubelska
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: Po opublikowaniu
Abstrakty: polski | angielski
Autorzy przedstawili wyniki badań oraz wdrożeń nad możliwościami podwyższenia energetycznej wartości drobnoziarnistych odpadów węglowych dla ich zagospodarowania w procesach energetycznego spalania. Wzięto pod uwagę takie drobnoziarniste paliwa jak: muły węglowe i odpady poflotacyjne oraz ich mieszaniny, odpady z produkcji wyrobów grafitowo-węglowych, produkty uboczne z przeróbki mechanicznej węgla oraz przeróbki biomasy. Szczegółowo przedstawiono właściwości mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych, w aspekcie ich zastosowania przede wszystkim jako paliwa samodzielne lub składniki mieszanek paliwowych. Opisano procesy wydzielania oraz zagęszczenia frakcji węglowych. Przedstawiono możliwości ich granulowania oraz brykietowania dla uzyskania produktów energetycznych. Omówiono przykładowe procesy odzysku substancji węglowych oraz podwyższenia efektywności energetycznej wydzielonych frakcji węgla z zastosowaniem metody selektywnego wydzielania odcieków bogatych w węgiel z obiegów wodno-mułowych, metody klasyfikacji ziarnowej, densymetrycznej i opartych o różnice właściwości powierzchniowych ich składników oraz metody „głębokiego” wzbogacania drobnoziarnistych odpadów węglowych. Zaprezentowano wyniki własnych prac badawczych dotyczących produkcji koncentratów węglowych oraz opracowania technologii składowania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia, wzbogacania i spalania węgla. Przedstawiono ponadto zagadnienia wykorzystania paliw zawiesinowych sporządzanych z pyłów i mułów węglowych oraz zagadnienia spalania mułów lub odpadów poflotacyjnych w paleniskach fluidalnych. Pokazano przykłady zastosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych do opalania palenisk fluidalnych kotłów i pieców. We wnioskach stwierdzono, że korzystne jest zastosowanie metody zagęszczenia i wzbogacenia zawiesin wodno-mułowych w procesie wirowania, gdzie uzyskano frakcje węglowe o wartości opałowej powyżej 14 000 kJ/kg. Dużą efektywnością wyróżnia się również metoda granulowania drobnoziarnistych frakcji węglowych, gdzie uzyskano paliwo o wartości opałowej do 11 000 kJ/kg. Największą wartość opałową (około. 23 000 kJ/kg) osiągnięto metodą brykietowania uzyskując węglowe brykiety paliwowe. Stwierdzono, że w przypadku dodania masowo 20% biomasy, brykiety te cechują się małą zawartością popiołu oraz siarki.
The authors presented the results of research and implementations of the possibilities of increasing the energy value of fine coal waste for its use in the processes of combustion. Such fine fuels as coal mules and flotation tailings with mixtures thereof, waste from the production of graphite-carbon, by-products from coal processing and processing of biomass were taken into account. The properties of coal slurry and tailings were presented in detail, in terms of their application – especially as a stand-alone fuel or fuel blending components. The processes of separation and density fraction coal were describes. The possibilities of granulation and briquetting for obtaining energy products were shown. The authors discussed the processes for recovery of carbonaceous substances and to increase the energy efficiency of separated fractions of coal using the method of selective isolation streams rich in carbon from the circuit water and mud, methods of grain-sorting, density scan and based on differences in surface properties of the ingredients and the method of „deep” enrichment of fine coal waste. The results of research on the production of coal concentrates and the development of storage technology of fine waste from the extraction, enrichment and combustion of coal were presented. Additionally, the use of fuels suspension prepared from dust and coal slurry and issues of combustion mules or tailings in a fluidized bed furnaces were discussed. Finally, examples of the use of fine waste coal sunbathing furnaces fluidized bed boilers and furnaces were given. In the conclusions it is stated that the preferred method is the use of the densification and enrichment the water-mud suspension spinning process, wherein coal fractions obtained with a calorific value exceeding 14 000 kJ/kg. High efficiency is also characteristic for granulation method of fine coal fractions, where the fuel was obtained with a calorific value to 11 000 kJ/kg. The greatest calorific value (approx. 23 000 kJ/kg) was achieved by briquetting method to produce coal fuel briquettes. It has been found that in the case of adding 20% by weight biomass briquettes are characterized by a low ash and sulfur content.