Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2023 (1)

1. Wyzwania zarządzania i finansów w warunkach niepewności / red. Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2023.- 186 s.- ISBN 978-83-7947-553-7 [MNiSW: 40]

Książki z 2022 (3)

1. Kondycja finansowa i ryzyko przedsiębiorstw z branży budowlanej w warunkach niepewności / Aleksandra Zalewska, Marta Sokół.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 140 s.- ISBN 978-83-7947-548-3 [MNiSW: 120]
2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw z sektora paliwowego i chemicznego w Polsce / Adrian Majek, Kinga Ociesa.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 159 s.- ISBN 978-83-7947-546-9 [MNiSW: 120]
3. Zarządzanie finansowe w szpitalu / Artur Paździor, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 137 s.- ISBN 978-83-7947-542-1 [MNiSW: 120]

Książki z 2021 (2)

1. Branża papiernicza jako istotny sektor polskiej gospodarki / Jakub Bis, Marta Sokół, Aleksandra Zalewska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-501-8 [MNiSW: 120]
2. Lokalna polityka gospodarcza w Polsce : uwarunkowania, instytucje, instrumenty / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk.- Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., 2021.- 260 s.- ISBN 978-83-7222-726-3 [MNiSW: 120]

Książki z 2020 (2)

1. Zarządzanie finansami : problemy efektywności / red. Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 86 s.- ISBN 978-83-7947-444-8 [MNiSW: 40]
2. Zarządzanie organizacją i informacją / red. Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-443-1 [MNiSW: 40]

Książki z 2019 (4)

1. Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw : kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy / red. Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 125 s.- ISBN 978-83-7947-388-5 [MNiSW: 40]
2. Przedsiębiorczość i biznes / Wiesław Caputa, Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 105 s.- ISBN 978-83-7947-387-8 [MNiSW: 120]
3. Przedsiębiorstwo i rynek / red.: Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 140 s.- ISBN 978-83-7947-367-0 [MNiSW: 40]
4. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych / red.: Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 115 s.- ISBN 978-83-7947-368-7 [MNiSW: 40]

Książki z 2018 (1)

1. Informacja ekonomiczna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 153 s.- ISBN 978-83-7947-351-9 [MNiSW: 120]

Książki z 2017 (5)

1. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 217 s.- ISBN 978-83-7947-279-6 [MNiSW: 120]
2. Czynniki i pomiar wartości biznesu / red. nauk. Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 187 s.- ISBN 978-83-7947-288-8 [MNiSW: 40]
3. Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 151 s.- ISBN 978-83-7947-278-9 [MNiSW: 120]
4. Otoczenie a wartość biznesu / red. nauk.: Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 200 s.- ISBN 978-83-7947-289-5 [MNiSW: 40]
5. Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa / Artur Paździor, Wiesław Caputa, Izabela Krawczyk-Sokołowska.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 126 s.- ISBN 978-83-7790-471-8 [MNiSW: 20]

Książki z 2015 (2)

1. Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 188 s.- ISBN 978-83-7947-174-4
2. Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa / Artur Paździor.- Lubin : Politechnka Lubelska, 2015.- 129 s.- ISBN 978-83-7947-175-1

Książki z 2013 (1)

1. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce / red. nauk. Wiesław Janik.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 216 s.- ISBN 978-83-63569-25-9

Książki z 2012 (7)

1. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red.: Helena Żukowska, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 490 s.- ISBN 978-83-7702-568-8
2. Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce / red.: Marzena Wrona, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 241 s.- ISBN 978-83-7702-428-7
3. Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax) / eds.: Edita Farkašová , Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy.- Košice ; Rzeszów : TUKE Košice ; UR Rzeszów, 2012.- 100 s.- ISBN 978-83-61798-64-4
4. Rachunkowość zarządcza i controlling / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 235 s.- ISBN 978-83-62596-75-1
5. Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego / Kazimierz Krupa.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.- 170 s.- ISBN 978-83-7338-810-9
6. Zarzadzanie operacyjne kosztami / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 183 s.- ISBN 978-83-63569-16-7
7. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości / red.: Helena Żukowska, Bogna Sawicka.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 416 s.- ISBN 978-83-7702-427-0

Książki z 2011 (2)

1. Business Intelligence theory and practice / eds.: Štefan Čarnický, Pavlo Skotnyy, Kazimierz W. Krupa.- Rzeszów ; Košice : Publishing House of Rzeszow University, 2011.- 489 s.- ISBN 978-83-7338-692-1
2. Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 274 s.- ISBN 978-83-62596-57-7

Książki z 2009 (1)

1. Company's value : financial and marketing aspects / ed. by Wiesław Janik and Stanisław Skowron.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 230 s.- ISBN 978-83-7285-515-2

Książki z 2007 (1)

1. Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- 219, [1] s.- ISBN 978-83-01-15225-3

Książki z 2006 (1)

1. Przedsiębiorczość w regionie lubelskim w latach 1998-2004 / pr. pod red. Wiesława Janika.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2006.- 217 s.- ISBN 83-920352-9-1

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl